அரசு நிறுவனங்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்,
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூா் – 613 010
தொலைபேசி : 04362-230121
வலைத் தகவல் மேலாளர்
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,
தஞ்சாவூா் – 613 010
தொலைபேசி: 04362-230121